Leasing

Leasing jest nowoczesną formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconej przez leasingobiorcę raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu. Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu:

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym składniki aktywów będące przedmiotem leasingu wykazuje w swoim bilansie finansujący (leasingodawca) i amortyzuje je z zachowaniem zwykłych zasad (najczęściej liniowo). Amortyzacja stanowi koszt dla finansującego.

Leasing finansowy

W leasingu finansowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingobiorca, ale kosztem uzyskania przychodów jest tylko część odsetkowa raty leasingowej.

Leasing „Na Start” przeznaczony jest dla nowych przedsiębiorstw, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych. Zasady:

Leasingujemy „Na Start”: